Řád ŽK parlamentu

Hlava první (1)

Cíle žákovského parlamentu

 1. Být prostředníkem mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 2. Předcházet negativním jevům mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu. 

Hlava druhá (2)

Obecná ustanovení

 1. Volby do parlamentu proběhnou vždy na začátku školního roku (v září). V každé třídě od 3. do 9. ročníku budou zvoleni členové Žákovského parlamentu.

 2.  Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu.

 3. Parlament se schází každých 14 dní. Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen postřednictvím předsedy (předsedkyně).

 4.  Z každého jednání parlamentu bude pořízen zápis.

 5.  Předseda má povinnost zajistit, aby členové jeho stupně plnili své povinnosti (funkce nástěnkáře, hlasatele aj.) a také zajistit, aby byli o všem informováni.

 

Hlava třetí (3)

Povinnosti člena žákovského parlamentu

 1. Účastnit se všech jednání parlamentu.

 2.  Zastupovat třídu při řešení problémů.

 3.  Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky.

 4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.
 5. Člen parlamentu má povinnost zastávat jemu svěřené funkce poctivě a svědomitě.

 

Hlava čtvrtá (4)

Práva člena žákovského parlamentu

 1. Vyslovit svůj názor.

 2.  Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.

 3. Radit se se třídou.

 4.  Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.

 5. Člen parlamentu má právo volit a být volen do funkcí v ŽP
 6. Člen parlamentu má právo navrhnout odvolání předsedy (svého stupně). Pro musí být nadpoloviční většina všech členů žákovského parlamentu.
 7. Předseda má právo navrhnout odvolání jednotlivých členů z funkce. Pro musí být nadpoloviční většina všech členů žákovského parlamentu.

Upraven 9.1.2014